KVKK

KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) hükümleri çerçevesinde isim- soy isim, adres, telefon numarası, eposta adresi, şirket bilgisi, vergi numarası, kimlik numarası gibi kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

"Kişisel Verilerinizin işlenmesi” yasal bir kavram olup, KVKK’nda bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermektedir. Sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 • Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, vergi mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla  KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizlerle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.
 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hakların tesisi, korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, denetim veya bağımsız denetim şirketlerine, ve de bankalara, KVKK’nun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler; sitemize üye olurken verdiğiniz bilgiler, doldurduğunuz form veya anketler, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen uygulamalar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. 

Kişisel verilerin toplanma sebepleri; sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,  şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi, veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunmasıdır.

KVKK’nun 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak Sayılan Haklarınız;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.


Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

OLİVNİA ZEYTİNYAĞI GIDA VE TİCARET LTD.ŞTİ.


Yeni Mah. 4387 Sk.No:1 iç kapı no:1 Sarıçam /Adana


E-posta :

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir. Başvurunun yapılan bir işleme hatasından kaynaklanması durumunda ücret alınmaz veya alınmış ise iade edilir.

Veri sahibine; talebinin kabul edildiği veya talebinin reddedildiği gerekçesi açıklanarak bildirilir. Bildiri yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.

Bilgilerinize sunarız.

OLİVNİA ZEYTİNYAĞI GIDA VE TİCARET LTD.ŞTİ.